Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý tài chính

Tài chính cá nhân

Điểu nguy hiểm nhất là “bạn quản lý tài chính cá nhân kém” nhưng lại mở cửa hàng hay doanh nghiệp & dùng chính kỹ năng đó để quản lý tài chính của doanh nghiệp. Điều này khiến rất nhiều người lập nghiệp, khởi nghiệp thất bại (kể cả những shop nhỏ lẻ cho đến…